Ny søknadsrunde for Storbyprosjektet
( 06.01.2011 )

Det er mulig å søke om midler fra Storbyprosjektet i Kristiansand. Klubbene søker midler gjennom idrettsrådet. Målgruppene i prosjektet er: 1. Inaktive barn og ungdom.  2. Barn og ungdom med problemadferd.  3. Innvandrere med spesiell vekt på innvandrerjenter/kvinner.

Til klubbene

 

 

 

Kristiansand 5. januar 2011.

 

 

 

INVITASJON TIL Å SØKE MIDLER GJENNOM IDRETTSRÅDETS STORBYPROSJEKT.

 

Storbyprosjektet finansieres gjennom bidrag fra Kristiansand kommune og Kulturdepartementet gjennom Norges idrettsforbund.

 

Storbyprosjektet skal bidra til å realisere målet om idrett for alle, og er forankret i idrettens 4 grunnverdier: Helse, ærlighet, fellesskap og glede.

 

Storbyprosjektet utfordrer klubbene til å ta på seg oppgaver som normalt ligger utenfor klubbenes ordinære drift pga at de er for ressurskrevende å drive eller igangsette.

 

Vi ønsker at et eventuelt tilskudd skal stimulere det frivillige idrettsliv til å være en viktig ressurs i å involvere barn og ungdom som faller utenom den ordinære idretten.

 

Tiltak som kan inngå i prosjektet kan omfatte alt fra lavterskeltilbud som åpen hall i nærmiljøet til mer ressurskrevende og målrettete tiltak inn mot enkeltpersoner/grupper.

 

Frivillig dugnadsinnsats skal i utgangspunktet vurderes på lik linje med betalt arbeidskraft i prosjektet. Dugnadstimer kan derfor også settes opp i totalbudsjettet for prosjektet.

 

Vi håper også at lagene i dette prosjektet knytter samarbeid med andre organisasjoner og instanser det er naturlig å samarbeide med for å nå målgruppene.

 

Idrettsrådets styre er styringsgruppe for prosjektet, og vil etter innstilling fra en arbeidsgruppe bestående av representant fra Kristiansand kommune og Geir Thorstensen(IR) foreta tildeling av storbymidlene.

 

 

Følgende målgrupper skal prioriteres:

 

Inaktive barn og ungdom

-           få flere barn og ungdom fysisk aktive

-           skape attraktive idretts- og aktivitetstiltak i nærmiljøet

-           øke antall medlemmer i den organiserte idretten

 

Barn og ungdom med problemadferd/i risikogrupper

-           utvikle og etablere gode aktivitetstiltak for barn og ungdom med problemadferd og fra familier med lav betalingsevne.

-           skape arenaer for deltakelse og medbestemmelse

-           redusere vold, kriminalitet og rusmisbruk i nærmiljøene gjennom deltakelse i idrett og fysisk aktivitet

 

Innvandrere

-           spesielt fokus på innvandrerjenter

-           få flere innvandrerbarn og – ungdom med i ordinær idrettsaktivitet

-           utvikle og etablere idretts og aktivitetstiltak i flerkulturelle miljøer

 

 

Søknad og rapport

 

Søknaden skal være forankret gjennom styrevedtak i klubben som vedlegges søknaden.

Søknaden må inneholde(så kortfattet som mulig):

 

-

-          navn på tiltak

-          klubbansvarlig for prosjektet

-          målgruppe(r) (alder, kjønn, etnisitet, spesielle grupper etc)

-          antall planlagte arrangementer

-          beskrive hvordan tiltaket er integrert i klubbens daglige drift/aktivitet/styrevedtak

-          mål på antall deltakere

-          mål nye ordinære medlemmer fra tiltaket

-          hva gjøres for å nå målgruppene?

-          samarbeidspartnere

-          budsjett for tiltaket

 

 

Søknaden med beskrivelse av tiltak/målgrupper/samarbeidspartnere/budsjett vil danne

grunnlag for rapporten for tiltaket. Rapporteringsfristen vil bli medio januar 2012. Dette vil

bli gitt ytterligere informasjon om senere.

 

Søknad sendes                     

Idrettsrådet i Kristiansand

geir.thorstensen@idrettsforbundet.no

 

Søknadsfrist 10. februar 2011.

 

 

            Det vil være mulig å søke fortløpende gjennom året dersom klubbene utvikler tiltak. En eventuell tildeling vil da være avhengig av at det er midler igjen som ikke er fordelt.

 

            For ytterligere informasjon kan idrettsrådet kontaktes på

                                               tlf 90926217 eller pr mail geir.thorstensen@idrettsradet.no

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Idrettsrådet i Kristiansand

Geir Thorstensen

daglig leder